Koszyk Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Wstęp

 
01.    Sklep internetowy IGMAR, dostępny pod adresem igmar.pl, prowadzony przez firme IGMAR Ramut Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle przy ul. Krakowskiej
        37m, 38-200 Jasło, NIP: 872-00-07-879, REGON: 37024734 KRS: 0000020878 - dalej oznaczony jako Firma - który jednocześnie jest administratorem danych osobowych.
02.    Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 


Rejestracja, logowanie i newsletter
01.    Firma świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej
        sklepu internetowego pod adresem igmar.pl
02.    Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
03.    Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
04.    Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował
        Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia
        statusu złożonego zamówienia.
05.    Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem igmar.pl
        zakładki „Logowanie/Załóż konto” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem
        Sklepu internetowego.
06.    Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)
        oraz hasła W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie
        przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych
        jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także
        prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
        założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
07.    Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć „Utwórz konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
        zostanie przez Firmę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie
        umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez
        Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
08.    Klient dokonujący zakupów bez rejestrowania konta zobowiązany jest do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
09.    Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, w którym Firma przedstawia nowości i promocje wymaga tylko podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody
        na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
        elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). W takim wypadku Firma wysyła e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Klient może w
        każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub
        zrezygnować z Newslettera, naciskając na link newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej
        (adres e-mail), a następnie wybierając „Zrezygnuj/ Wypisz się”.
10.    Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej
        (adres e-mail) oraz hasło.
11.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Firmy
        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@igmar.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Firmy wskazany we wstępie do Regulaminu
        żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
12.    Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
       
        1)    korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
        2)    korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
        3)    korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
        4)    przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 
13.    Firma może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
        o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w
        Sklepie internetowym.
14.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za
        zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
15.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za
        zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.Składanie zamówień
01.    Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane
        dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową e-commers igmar.pl
02.    Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.igmar.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie
        do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
03.    Ceny produktów umieszczone na stronie igmar.pl podane są w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru.
04.    Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za
        pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży poza sklepem obowiązują ceny towarów uwidocznione w danym cenniku.
05.    Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na
        zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
06.    Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza
        zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia
        uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
07.    Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych
        jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych
        osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych
        osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych
        jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
08.    W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego igmar.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar
        dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na „Potwierdzam
        zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia
        z obowiązkiem zapłaty.
09.    Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na „dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w
        asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych
        rozmiarach. Po naciśnięciu na „Do kasy”, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Po wybraniu opcji „Zakup online”, Klient wybiera sposób płatności oraz
        wypełnia formularz zamówienia.
10.    W formularzu zamówienia należy wskazać:

       1)    imię i nazwisko oraz adres Klienta,
       2)    numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
       3)    dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 
11.    Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do
        Sklepu internetowego.
12.    W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma
        możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w
        formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas
        procedury składania zamówienia.
13.    Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.
14.    Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za
        pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
15.    Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
16.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą.
17.    Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia okaże się, że realizacja zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia,
        Firma niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient
        złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa
        w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Firmę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
        e-mail: info@igmar.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy Firmy wskazany we wstępie do Regulaminu.
18.    W przypadku określonym w ust.17, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Firma zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej
        odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta podany na formularzu
        zwrotu towaru - stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
19.    Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez Firmę przesyłki z
        przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
        e-mail: info@igmar.pl albo telefonicznie dzwoniąc na numer +48 604 621 716 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
        (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
20.    W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i
        przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu potwierdzającego zakup lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej w wypadku konsumentów mają
        zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DzU.2014.827).

 

Zapłata, ceny za towar
01.    Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

        1)    gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając towar dostarczony za
               pośrednictwem firmy kurierskiej;
        2)    przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry):
        3)    płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej,
        4)    przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę
               z ograniczoną odpowiedzialnością,
        5)    płatność za pośrednictwem Przelewy24

02.    Firma akceptuje min. następujące karty płatnicze: Visa Classic, Visa Electron, EuroCard/MasterCard, Diners Club, PBK, JCB American Express. Klient może
        być zobowiązany do przedstawienia swoich danych osobowych (w tym danych adresowych, numeru, daty ważności i CVV numer / CVC karty debetowej lub
        karty kredytowej) oraz wykonania innych czynności niezbędnych do płatności kartą debetową lub kredytową, a także do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody
        na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi przez instytucje zajmujące się takimi transakcjami.
03.    Firma nie wysyła towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
04.    Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 24 godzin od otrzymania od
        Firmy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
05.    Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności
        przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
06.    Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje na nr rachunku bankowego podany przy finalizacji zamówienia lub za pośrednictwem
         serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
         przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej
         pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.

 

Dostawa
01.    Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania 
         towaru do wysyłki do Klienta.  
02.    Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi:

         a)    w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy przesyłką kurierską: 2 dni robocze (kolejny dzień roboczy po nadaniu przesyłki),
    

03.    Firma zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi na jego adres e-mail numeru listu przewozowego, dzięki któremu będzie on w stanie śledzić status przesyłki.
04.    Opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Dostawa i płatność".

 

Prawo odstąpienia od umowy
01.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem
         Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia
         od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w
         przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
02.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna
         niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu
         do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana
         przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
03.    Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy informując Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na
         przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za
         pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@igmar.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego
         wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu maksymalnego usprawnienia procedury zwrotu należności za
         towar, Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu powinien przesłać formularz zwrotu towaru zawierający w szczególności jego nr rachunku bankowego.
04.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
         upływem terminu do odstąpienia od umowy.
05.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Firma przyjęła jego
        ofertę, oferta przestaje wiązać.
06.    W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował
         Firmę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres wskazany na wstępie
         do Regulaminu z dopiskiem „Zwrot”.
07.    Klient ponosi koszty zwrotu towaru.
08.    W przypadku odstąpienia od umowy Firma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy,
         zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
         przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę.
09.    Zwrot płatności zostanie dokonany przez Firmę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny
         sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10.    Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu
        odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
        charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12.    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
        nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

        1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
               że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
        2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub skompletowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
               jego zindywidualizowanych potrzeb;
        3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
        4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
               na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
        5)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Reklamacje
1.    Firma jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych; Firma ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na
       zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Firmy wskazany na wstępie do niniejszego regulaminu
3.    Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać
       wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru,
       rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o
       sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia
       faktury, wydruk z rachunku bankowego.
4.    Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem
       igmar.pl Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
5.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Firmy dostarczyć wadliwy towar do Firmy pod adres wskazany na wstępie Regulaminu.
6.    Firma rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji
       Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
7.    Reklamacje dotyczące usługi newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego,
       można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@igmar.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer +48 604 621 716 czynny od poniedziałku
       do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
       Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Firmę.
       O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

Polityka prywatności
01.    Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez IGMAR Ramut Spółka Jawna,
        38-211 Jasło 4, Dąbrówka 103a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
        Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020878, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8720007879, numer
        REGON: 370247343, która jest administratorem danych osobowych.
02.    Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych,
        oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia
        lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub
        dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
03.    W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany
        adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi
        informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci newslettera.
04.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji,
        składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
05.    Zgromadzone dane osobowe będą udostępniane osobom trzecim, tj.

       a)    pracownikom spółki i sklepu internetowego,
       b)    dostawcy systemów informatycznych oraz IT,
       c)    podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi podwykonastwa, usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
       d)    operatorom pocztowym i kurierom,
       e)    instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

06.    W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje
        rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
07.    Celem przetwarzania danych jest obsługa zamówień obejmująca proces od złożenia zamówienia do dostawy towaru, obsługa posprzedażowa
        (rękojmia, gwarancja, odstąpienie od umowy) oraz przesyłanie informacji handlowej.
08.    Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
         zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
         organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
09.    W wypadku skorzystania z praw okreslonych w ust.8 Klient powinien skontaktować się z Firmą na adres wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu lub
        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@igmar.pl
10.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
        danych osobowych.
12.    Firma wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie
        teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas
        przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem
        z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
13.    Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie
        Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu),
        badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
14.    Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie
        ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika
        do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie
        jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania
        zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik
        nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym
        podstrony „Sklep online”.
15.    Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest
         na stronie internetowej Sklepu internetowego.Pozostałe postanowienia
01.    Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim - wg wyboru Klienta.
02.    Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy 
        Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali w
        Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
        podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni
        kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu,
        nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta,
        który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Firmie - w terminie 14 dni
        kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w dziale
        "Rejestracja i logowanie. Newsletter" niniejszego Regulaminu.
03.    W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą
        realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
04.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
        cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o
        prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
05.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na
        szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
        przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
        świadczenie usług.
06.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

P O U C Z E N I E
O PRZYSŁUGUJĄCYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§1

Prawo odstąpienia od umowy


01.    Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
02.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

        1)    w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku
               umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
        2)    w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z
               rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
        3)    w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie
               ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
        4)    zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.
 
03.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
        oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:info@igmar.pl, lub pisemnie na adres: wskazany na wstępie
        regulaminu z dopiskiem „Zwrot”.
04.    Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
05.    W celu maksymalnego usprawnienia procedury zwrotu należności za towar, Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu powinien przesłać formularz zwrotu towaru
         zawierający w szczególności jego nr rachunku bankowego.
06.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
        upływem terminu do odstąpienia od umowy.
07.    Skutki odstąpienia od umowy:
 
        a)    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
               kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
               w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu
               płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzil się na inne
               rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
               rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
        b)    Rzecz należy odesłać do Firmy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Firmy o odstąpieniu od umowy.
        c)    Termin jest zachowany, jeżeli rzecz odesłana zostanie przed upływem terminu 14 dni na adres Firmy wskazany na wstępie Regulaminu z dopiskiem „Zwrot”.
        d)    Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
        e)    Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
               funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Igmar gazetka styczeń

 


Aby pobrać i uzupełnić formularz, kliknij w obrazek PDF.
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz cookies. Więcej informacji Polityka prywatności , Regulamin
Rozumiem i akceptuje